Toedeling uit erfenis: geen verkrijging onder bijzonder titel met daarmee annexe voorzienbaarheid


[appellant] betoogt terecht dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat hij twee derde van de woning heeft verkregen onder bijzondere titel. Zoals [appellant] terecht aanvoert, blijkt uit de notariële akte dat sprake is van toedeling van de woning aan een van de erfgenamen - aan hem - en niet van aankoop van de woning door hem. De betaling die [appellant] aan de andere erfgenamen heeft gedaan, heeft, zoals [appellant] terecht stelt, plaatsgevonden in het kader van de akte van verdeling en ter compensatie van overbedeling van [appellant] ten opzichte van de overige erfgenamen. Dit is ook met zoveel woorden tot uitdrukking gebracht in de notariële akte. Aangezien aldus sprake is van verkrijging onder algemene titel, had het college [appellant] geen voorzienbaarheid mogen tegenwerpen; actieve risicoaanvaarding mag namelijk niet worden tegengeworpen bij rechtsopvolging onder algemene titel of daarmee gelijk te stellen wijzen van verkrijging (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582). De rechtbank heeft dit niet onderkend.
ABRS 10-04/19 inzake Beuningen; ECLI:NL:RVS:2019:1124

Uit de uitspraak van de Afdeling van 31 januari 2008 in zaak nr. 200706124/2, volgt dat bij eigendomsverkrijging onder algemene titel door vererving erfgenamen niet slechts voor vergoeding van planschade in aanmerking komen indien zij op het moment dat het schadeveroorzakende bestemmingsplan rechtskracht verkreeg een zakelijk recht hadden op het perceel waarop het verzoek om schadevergoeding betrekking heeft. Om als erfgenaam in aanmerking te komen voor vergoeding van planschade is verder niet vereist dat de erflater reeds een verzoek om vergoeding van planschade heeft ingediend.