Omgevingswet van kracht sinds 1 januari 2024

Vijf keer is de Omgevingswet uitgesteld, maar op 14 maart 2023 stemde de Eerste Kamer in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Na een hoofdelijke stemming bleek dat 41 van de leden voor de inwerkingtreding op die datum was, en 29 leden tegen.

Over deze inwerkingtredingsdatum is voorafgaand aan de stemming een hoop gezegd en nog meer gewaarschuwd. Onder meer de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitte haar zorgen aan de Eerste Kamer in een ‘position paper’ over de Omgevingswet. Met name wat betreft het Digitale Stelsel Omgevingswet (“het DSO”) bestaan zorgen of het DSO bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet dusdanig functioneert, dat de rechtsbescherming voor rechtzoekenden en de rechtszekerheid bij omgevingsplannen voldoende is gewaarborgd.

Tijdens de stemming in de Eerste Kamer is door voorstanders aangegeven dat de ‘praktijk’ – ondanks alle kritiek – gebaat is bij duidelijkheid en inwerkingtreding per 1 januari 2024 daarom wenselijk was. Op deze manier heeft de praktijk ‘voldoende tijd’ om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Verzamelwet Omgevingswet 20XX

Inmiddels is het wetsontwerp voor de eerste zogenaamde ‘veegwet’ bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstuk 36367). Volgens de wetgever gaat het in dit wetsontwerp voornamelijk om wetstechnische onvolkomenheden en imperfecties ontstaan in de Omgevingswet zelf en in andere wetten die verband houden met de Omgevingswet. De onvolkomenheden en imperfecties vormen geen belemmering om met de Omgevingswet te werken, maar het is wel van belang dat deze zo spoedig mogelijk worden opgelost, aldus de wetgever.

Op woensdag 6 november 2024 organiseert Register DOBS een kennismiddag over de eerste ervaringen met deze wet. Kijk hier voor het programma en om aan te melden.

Copyright © 2024 Stichting Register DOBS
Realisatie Pixel Creation