Geen schadeloosstelling voor kosten van wederbelegging

De Hoge Raad had in het bekende arrest gemeente Tiel / Vabeog het vonnis van de rechtbank vernietigd omdat de rechtbank had moeten onderzoeken of Vabeog het onteigende als duurzame belegging aanhield en, zo ja, of het redelijke belang van Vabeog herbelegging in onroerende zaken vorderde. Na verwijzing heeft het gerechtshof alsnog vastgesteld dat Vabeog als gevolg van de onteigening van haar terrein in de gemeente Tiel geen recht heeft op een vergoeding door die gemeente van € 63.000 wegens kosten van de aankoop van een vervangend terrein. Vabeog hield de onteigende percelen weliswaar aan als een duurzame belegging (stap 1) maar had naar het oordeel van het hof de transactiekosten van € 63.000 ook gemaakt indien er geen onteigening was uitgesproken. De onteigening weggedacht lag het dan ook in de rede dat Vabeog als belegger de percelen zou hebben verkocht omdat zij de door haar beoogde bedrijfsbestemming niet kon realiseren. Onder die omstandigheden is er geen grond voor het oordeel dat Vabeog niet volledig schadeloos wordt gesteld als zij geen kosten van wederaankoop vergoed krijgt. Om die reden vloeit er uit de onteigening geen redelijk belang van Vabeog voort dat vergoeding van kosten van wederaankoop vordert en is niet voldaan aan de door de Hoge Raad geformuleerde criteria daarvoor.

Copyright © 2024 Stichting Register DOBS
Realisatie Pixel Creation